MENU
 
 • Borang-borang pengesahan kerja:Borang A,B,C,D,E yang telah disahkan oleh Akitek dan Borang E oleh Jurutera berdaftar
 • Lukisan struktur dan perkiraan oleh Jurutera berdaftar
 • Laporan geoteknik atau 'independent checker' oleh Jurutera berdaftar (Bagi kawasan berisiko tinggi seperti bangunan melebihi 5 tingkat, bangunan dibekas tanah lombong dan bangunan di kawasan bukit)
 • JKR - surat pengesahan daripada perunding .JPS - surat pengesahan daripada perunding
 • Perakuan dari Agensi Teknikal (berdasarkan senarai semak B) Agensi Teknikal Luar .Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP). Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)* Agensi Teknikal Dalaman PBT (yang berkenaan) .Jabatan Bangunan. Jabatan Perancang .Jabatan Kejuruteraan .Jabatan Lanskap. Jabatan Perkhidmatan Bandar
 • Saya dengan ini mengesahkan bahawa infrastruktur, bangunan dan kawasan sekitarnya bagi cadangan yang tersebut di atas telah disiapkan selaras dengan pindaan Perintah Pembangunan dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1994 serta pindaan yang berkuatkuasa, terutama perkara-perkara yang mana saya telah tandakan ( / ) dalam senarai semakan ini.
 • Bersama-sama ini saya kemukakan permohonan pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki untuk projek tersebut.
 • Saya memahami bahawa senarai semakan ini meliputi keperluan-keperluan asas sahaja dan saya perlu merujuk kepada Perintah Pembangunan dan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam yang sedang berkuatkuasa untuk keperluan-keperluan yang menyeluruh dan terperinci.
 • Saya juga memahami bahawa SKM ini akan di tolak jika gagal mematuhi senarai semakan atau memberi kenyataan yang tidak benar.

Nota :
a) Satu salinan senarai semakan ini hendaklah dikemukakan bersama-sama surat-surat berkaitan.Orang berkelayakkan mengemukakan pelan tersebut dikehendaki menandakan ( / ) pada ruang yang sesuai.
b) Senarai semakan ini tidak perlu disertakan bagi permohonan SKM untuk:

 • Bangunan kerja-kerja tambahan/perubahan kepada bangunan yang sedia ada.
 • Bangunan rumah kediaman sebuah persendirian.

c) Permohonan ini adalah tidak sah penerimaanya sehingga mendapat perakuan Pembantu Teknik/ Jurutera Bangunan/ Arkitek, Jabatan Bangunan dan Senibina, MPAJ. d) Pihak pemaju hendaklah menjelaskan bayaran salinan SKM untuk setiap unit individu.