MENU
 

Kaedah adalah suatu perincian undang-undang yang digubal berdasarkan kepada kuasa yang diperuntukkan oleh akta ibu seperti Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Berikut adalah senarai Kaedah yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya iaitu :

  • Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib)
  • Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan 1999
  • Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001
  • Kaedah-kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok 2001