MENU
 

PENGURUSAN KORPORAT DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Aduan Pelanggan MPAJ

Memastikan semua aduan pelanggan diberi maklumbalas awal dalam tempoh 3 hari bekerja

Memastikan semua aduan pelanggan diberi maklumbalas awal dalam tempoh 3 hari bekerja

2  Januari 2019

2.

Prosedur Promosi Media Sosial  MPAJ

Menghantar maklumat hebahan/publisiti dalam tempoh 1- 3 hari bekerja.

Menghantar maklumat hebahan/publisiti dalam tempoh 1- 3 hari bekerja.

2  Januari 2019

3.

Prosedur Penerbitan

Penerbitan laporan tahunan, bulletin dan risalah-risalah maklumat setiap tahun.

Penerbitan laporan tahunan, bulletin dan risalah-risalah maklumat setiap tahun.

2  Januari 2019

4.

Prosedur Pengurusan Program Rasmi MPAJ

Melaksanakan program selaras dengan arahan Kerajaan Negeri / Persekutuan.

Melaksanakan program selaras dengan arahan Kerajaan Negeri / Persekutuan.

2  Januari 2019

5.

Penyediaan Bil Cukai Taksiran

Bil Cukai Taksiran disampaikan kepada pemilik harta :-

  • Sebelum 1 Januari bagi penggal pertama setiap tahun
  • Sebelum 1Julai bagi penggal kedua setiap tahun

Bil Cukai Taksiran disampaikan kepada pemilik harta mengikut tempoh yang ditetapkan

2  Januari 2019

6.

Penyelenggaraan Peralatan Komputer

Memastikan proses penyelenggaraan peralatan komputer dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selari dengan tahap kerosakan dan tempoh baikpulih yang telah ditetapkan. Tiga tahap kerosakan itu ialah :

  • Kecil : 1 hingga 3 hari bekerja
  • Sederhana : 1 hingga 14 hari bekerja
  • Kritikal : 1 hingga 90 hari bekerja

 

Memastikan proses penyelenggaraan peralatan komputer dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selari dengan tahap kerosakan dan tempoh baikpulih yang telah ditetapkan.

2  Januari 2019

7.

Prosedur Kawalan Dokumen

-

-

2  Januari 2019

8.

Prosedur Mesyuarat Pengurusan Tertinggi ISO

Memastikan MPT  ISO diadakan sekurang - kurangnya sekali setahun

-

2  Januari 2019

9.

Prosedur Tindakan Pembetulan

-

-

2  Januari 2019

10.

Prosedur Kawalan Proses Kerja Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

-

-

2  Januari 2019

11.

 

Prosedur Penyertaan Penganugerahan/ Pengiktirafan

Memastikan  pencapaian markah penilaan  setiap penganugerahan / pengiktirafan tidak kurang dari 80%

Memastikan maklumat dan maklumbalas yang diberi oleh jabatan / bahagian telah disemak dan lengkap mengikut garis panduan dan kriteria yang ditetapkan.

1 Oktober 2019

12.

Prosedur Pencapaian dan Perancangan Sasaran Kerja Tahunan

Memastikan perlaksanaan Sasaran Kerja Tahunan dapat diselaraskan pada setiap tahun

 

-

2  Januari 2019

13.

Prosedur Kawalan Keselamatan Log-On

Pemberitahuan kepada pengguna sistem ePBT

satu kali setahun.

Memastikan capaian data dan penukaran katalaluan minimum setahun sekali.

2  Januari 2019

14.

Prosedur Kawalan Perubahan

Pengguna yang diberi kebenaran mencapai maklumat sistem ePBT di dalam Pusat Data.

Sasaran 100 %

Memastikan kawalan perubahan terhadap pengoperasian sistem dan data .

2  Januari 2019

15.

Prosedur Pemantauan

Kawalan pada pengoperasian perkakasan yang melibatkan capaian kepada data dan maklumat Sistem ePBT

Sasaran 100 %

memastikan pengoperasian dan penyelenggaraan  perkakasan dan utiliti pusat data dipantau.

2  Januari 2019

16.

Prosedur Kawalan Pemasangan Perisian

Pengguna yang diberi kebenaran masuk  ke dalam Pusat Data.

Sasaran 100 %

Memastikan aspek keselamatan dikenal pasti dan diambil kira semasa pemasangan perisian dan meminimakan risiko pengoperasian sistem.

2  Januari 2019

17.

Prosedur Klasifikasi dan Pengendalian Maklumat

Pengguna yang diberi kebenaran mencapai maklumat sistem ePBT di dalam Pusat Data.

Sasaran 100 %

Memastikan tahap perlindungan maklumat dilaksanakan seperti yang dipersetujui.

2  Januari 2019

18.

Prosedur Pengendalian Media

  1. Backup –mingguan

 

Restore  – 1 kali setahun

Memastikan data dan maklumat dilindungi dari sebarang ancaman dan  menjamin kesinambungan perkhidmatan kerajaan

2  Januari 2019

19.

Prosedur Perlindungan Daripada Kod Perosak

Kawalan Kod perosak /antivirus

sekali setahun

Memastikan dapat melindungi perisian dan mengekalkan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan maklumat dari pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh kod perosak seperti virus dan sebagainya.

2  Januari 2019

20.

Prosedur Pertukaran Maklumat

Kawalan capaian maklumat sistem ePBT di dalam Pusat Data.

Sasaran 100%

Memastikan keselamatan maklumat dilindungi dari aspek kerahsiaan, integriti dan ketersediaan terhadap ancaman seperti capaian yang tidak sah dan kebocoran maklumat.

2  Januari 2019

21.

Prosedur Pengukuran Keberkesanan

Kawalan keselamatan samada capaian /kemasukan di dalam Pusat Data.

Sasaran 100%

Memastikan panduan dalam pengukuran keberkesanan kawalan ISMS MPAJ, mengenalpasti kawalan serta merangka strategi keselamatan untuk penambahbaikan yang berterusan.

2  Januari 2019

22.

Dasar ISMS

-

-

 

17 Julai 2019

23.

Prosedur Komunikasi

-

-

17 Julai 2019