MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri dan hanya diterima pakai di seluruh negeri tersebut sahaja. Majlis Perbandaran Ampang Jaya menggunapakai dua (2) enakmen iaitu seperti berikut:

  • Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor 1995.
  • Enakmen Mengawal Lembu Kerbau (Pindaan) 1978