MENU

PERKHIDMATAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Kawalan Aset Harta Modal (Kenderaan)

Memastikan sijil angkat kenderaan berat diperbaharui apabila tamat tempoh.

Memastikan aset yang direkodkan adalah selaras dengan daftar aset

 

2  Januari 2019

2.

Prosedur Kawalan Aset Harta Modal Dan Aset Bernilai Rendah

Memastikan pemeriksaan aset dilaksanakan sekurangnya sekali (1 kali) setahun.

2  Januari 2019

3.

Prosedur Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Melaksanakan proses pelupusan aset harta modal dan bernilai rendah dilaksanakan merujuk Peraturan Pekeliling Perbendaharaan.

2  Januari 2019

4.

Prosedur Urusan Pengambilan Kakitangan Baru

Memastikan surat tawaran kerja dikeluarkan dalam tempoh (1) bulan selepas keputusan Mesyuarat Perjawatan dan Pembangunan Modal Insan bersidang

 

Memastikan setiap kakitangan membawa dokumen asal semasa menghadiri temuduga bagi memastikan kesahihan maklumat / sijil salinan yang dikemukakan.

2  Januari 2019

5.

Prosedur Pengurusan PERKESO

Melaksanakan proses tuntutan faedah bagi kakitangan kontrak apabila borang diterima daripada penuntut.

 -

 

2  Januari 2019

6.

Prosedur Kawalan Rekod Kualiti

Memastikan semua rekod kualiti (Fail Rasmi) didaftar dan diindekskan.

 

-

2  Januari 2019

7.

Prosedur Pengurusan Kupon Harian, Pas Bulanan, Pas Penduduk dan Petak Khas (Tempat Letak Kereta)

Memastikan tempahan kupon oleh pihak ejen diterima dari pihak MPAJ dalam masa 3 hari dari tarikh pesanan.

Memastikan kupon yang dikeluarkan selaras dengan invois yang dikeluarkan

2  Januari 2019

8.

Prosedur Pengurusan Barang Rampasan

Memastikan penuntut dikenakan denda pengeluaran barang rampasan sekiranya tempoh penyimpanan telah tamat tempoh simpanan 30 hari.

Memastikan barang rampasan yang dituntut adalah selaras dengan daftar inventori

2  Januari 2019

9.

Prosedur Pengurusan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ)

Memastikan Mesyuarat MBJ dilaksanakan 3 bulan sekali atau 4 kali setahun

Mengadakan back up sistem bagi simpanan minit mesyuarat MBJ bagi memudahkan pencarian sekiranya berlaku kehilangan fail atau sebagainya.

 

2  Januari 2019

10.

Prosedur Pengurusan Permohonan Penanggungan Kerja / Penanggungan Semula

Memastikan kelulusan penanggungan kerja / penanggungan semula dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari penerimaan jabatan

 

 

-

2  Januari 2019

11.

Prosedur Pengurusan Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

 

Memastikan pengesahan penilaian prestasi pegawai dan kakitangan dilaksanakan sebelum bulan April setiap tahun

Maklumat markah prestasi tahunan kakitangan (LNPT) di simpan di dalam kabinet besi dan dilabelkan terperingkat  SULIT bagi mengelakan kebocoran maklumat kepada orang lain

2  Januari 2019

12.

Prosedur Pengurusan Klinik Panel Majlis

Memastikan pembayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh invois lengkap diterima daripada klinik panel

Memastikan pengurusan klinik panel diterima daripada klinik direkodkan dan  selaras dengan sistem klinik panel supaya proses pembayaran dapat dilaksanakan

18 November 2019

13.

Prosedur Pengurusan Insurans Majlis

Memastikan pelantikan insurans dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan mesyuarat penuh dan memastikan pembayaran dalam tempoh 14 hari daripada tarikh invois lengkap diterima daripada panel insuran

Memastikan pengurusan  tuntutan insuran diterima daripada hospital direkodkan supaya proses pembayaran dapat dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan

18 November 2019