MENU

 Fungsi Unit Integriti

Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan Enam (6) fungsi seperti berikut :

1. Pengukuhan Integriti

  • Memastikan pembudayaan pengintitusian dan pelaksanaan integriti dalam Organisasi

2. Pengesanan dan Pengesahan

  • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  • Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab

3. Pengurusan Aduan

  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai slahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi

4. Pematuhan

  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa

5. Tadbir Urus

  • Memastikan tadbir urus yang terbaik di laksanakan

6. Tatatertib

  • Melaksanakan fungsi urusetia Lembaga Tatatertib