MENU

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Jalan

 • Memastikan aduan jalan disemak dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
 • Memastikan pemantuan kawasan dilaksanakan  seminggu sekali
 • Menyediakan laporan dan cadangan kerja beserta anggaran kos.
 • Menyelaras peruntukan -peruntukan dari Kerajaan Negeri termasuk melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam
 • Memantau kerja-kerja kontraktor yang dilantik supaya kerja mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan,
 • Menyokong tuntutan bayaran daripada pihak kontraktor setelah memastikan kerja yang kerja siap mengikut piawaian yang di tetapkan

 

Bahagian Elektrikal

 • Memastikan lampu jalan/awam, lampu isyarat berada di dalam keadaan baik dan sempurna
 • Mengurus dan menyelia urusan pembaikan lampu jalan/awam serta lampu isyarat  Majlis.
 • Menguruskan pembayaran bil-bil lampu jalan dan lampu isyarat  di bawah tanggungjawab Majlis.
 • Menerima dan menyelaras aduan-aduan yang berkaitan dengan lampu jalan/lampu isyarat untuk diambil tindakan.
 • Menguruskan permohonan bekalan elektrik ,lampu jalan dan lampu awam dalam tanggungjawab Majlis.

 

Bahagian Pengurusan Permit dan Utiliti (PPU)

 • Memproses  kelulusan permit korekan jalan bagi semua utiliti dan  Telekomunikasi.
 • Menguruskan semua projek-projek  Kerajaan Persekutuan dan  Negeri. Cth: Lebuhraya SUKE/DUKE/DLL
 • Pemantauan taman-taman untuk mengenalpasti discharge outlet bagi tujuan pemasangan perangkap sampah.
 • Mengawal kualiti air(pencemaran) loji rawatan air buangan.
 • Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

Bahagian Cerun

 • Memeriksa dan memantau pembangunan kawasan bukit dan tanah tinggi secara berterusan .
 • Menjalankan pemantauan dan penyelenggaraan terhadap cerun-cerun kritikal secara berkala
 • Menjalankan pengumpulan maklumat Pengkalan Data Cerun
 • Melakukan Tindakan Penguatkuasaan terhadap pihak yang gagal menyelenggara cerun
 • Menjalankan Program Kesedaran Penyelenggaraan dan Pemantauan Cerun kepada penduduk setempat yang mendiami kawasan tanah tinggi.
 • Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

 

Bahagian Kawalan Pembangunan

 • Memproses pelan Kebenaran Merancang bagi permohonan tukar syarat guna tanah, bangunan, rumah sesebuah dan pembangunan bercampur.
 • Memproses permohonan pelan kerja tanah bagi permohonan  rumah sesebuah dan pembangunan bercampur.
 • Memproses permohonan  pelan infrastruktur bagi  permohonan rumah sesebuah dan pembangunan bercampur.
 • Melaksanakan  pemantauan kerja-kerja tanah dan infrastruktur yang telah mendapat kelulusan.
 • Menyemak permohonan Sijil Kelayakan Menduduki (SKM) dan Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC)
 • Menjalankan ujian CBR dan Coring Test.
 • Menyemak permohonan penyerahan  infrastruktur.
 • Mengenalpasti dan menyelaras aduan awam  berkaitan  dengan pembangunan di kawasan Majlis.
 • Melaksanakan  penguatkuasaan  kepada pihak yang mendatangkan kacauganggu dalam perlaksanaan kerja tanah dan infrastruktur.
 • Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

 

Bahagian Saliran

 • Memastikan PJA memantau longkang, berada di dalam keadaan baik, dan sempurna.
 • Menyelesaikan permasalahan banjir yang melibatkan peruntukan di bawah RM 20,000.00
 • Mengurusan dan menyelia urusan pentadbiran longkang.
 • Menerima dan menyelaras aduan-aduan yang berkaitan denganlongkang untuk tindakan .
 • Memastikan pemantauan  infrastruktur longkang mengikur jadual yang telah ditetapkan.
 • Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dilakanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan

Bahagian Mekanikal

 • Memastikan kenderaan Majlis   sentiasa berkeadaan baik dengan melaksanakan penyelengaraan kenderaan dan pemeriksaan kenderaan
 • Mengurus dan menyelia urusan pembaikan kenderaan Majlis. 
 • Menerima dan menyelaras order-order yang berkaitan dengan kerosakan kenderaan untuk diambil tindakan
 • Menyemak dan mengesahkan semua inbois pembaikan kenderaan yang diterima daripada pihak bengkel
 • Menguruskan proses pembayaran pembaikan kenderaan Majlis.
 • Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

 

Bahagian Pentadbiran 

 • Bertanggungjawab mengenai cuti kakitangan, kenderaan jabatan, aset, sistem HRMIS, sistem fail, surat-menyurat, penyelian pejabat dan disiplin kakitangan;
 •  Penyediaaan belanjawan
 • pejabat dan penguruskan semua tuntutan bayaran;
 • Menyelaraskan dan melaksanakan arahan Pekeliling,  garispanduan dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Majlis.
 • Menghadiri mesyuarat,
 • seminar,kursus di peringkat Majlis, Negeri atau Kementerian.

 

Bahagian Projek

 • Merancang projek-projek Majis yang baru bagi kemudahan orang ramai seperti medan selera, pasar, dewan dan lain-lain
 • Menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan Majlis seperti jalan, perparitan dan lain-lain
 • Menguruskan dan mengawalselia perlaksanaan projek-projek Majlis.
 • Menyelaras peruntukan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri termasuk melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam
 • -Mengatasi permasaalahan dan kejadian banjir dikawasan pentadbiran Majlis.