MENU

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Kawalan Pembangunan

 • Memproses tukar syarat guna tanah dan bangunan
 • Memproses pelan Kebenaran Merancang bagi rumah sesebuah dan pembangunan bercampur
 • Memproses permohonan kerja tanah bagi rumah sesebuah dan pembangunan bercampur
 • Memproses permohonan infrastruktur bagi jalan dan perparitan serta lampu jalan/ lampu isyarat
 • Membuat pemantauan kerja-kerja tanah yang telah mendapat kelulusan
 • Membuat pemantauan kerja-kerja infrastruktur yang telah mendapat kelulusan
 • Menyemak permohonan Sijil Kelayakan Menduduki
   
  • Menjalankan ujian CBR dan Coring Test
  • Menyemak permohonan penyerahan lampu jalan, longkang dan jalan kepada majlis
  • Memproses permit korekan jalan dan meluluskan permohonan permit yang telah diproses oleh pihak Konsortium Jaringan Selangor (ICLS) bagi tujuan Telekomunikasi, Tenaga dan Gas
 • Aduan
   
  • Menyemak dan menyiasat aduan
  • Menyediakan laporan serta langkah-langkah penyelesaian.

Bahagian Penyelenggaraan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam

 • Mengenalpasti dan menyelaras aduan awam berhubung penyelenggaraan infrastruktur
 • Merancang Perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur
 • Memberi keselesaan kepada pengguna jalanraya di samping mengurangkan kadar kemalangan akibat ketidaksempurnaan infrastuktur di kawasan pentadbiran Majlis
 • Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikkan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan
 • Mengatasi permasalahan dan kejadian-kejadian banjir di kawasan pentadbiran majlis

Bahagian Elektrikal

 • Memastikan lampu jalan awam,lampu isyarat berada di dalam keadaan baik dan sempurna
 • Mengurus dan menyelia urusan pembaikan lampu jalan/ awam, serta lampu isyarat majlis
 • Menguruskan pembayaran bil-bil elektrik dan air bagi premis - premis di bawah tanggungjawab majlis
 • Menerima dan menyelaras aduan-aduan yang berkaitan dengan lampu jalan / lampu isyarat untuk diambil tindakan
 • Menyemak permohonan bekalan elektrik di dalam kawasan majlis
 • Menguruskan permohonan bekalan elektrik, lampu jalan dan lampu awam dalam tanggungjawab majlis

Bahagian Pengurusan Projek

 • Merancang projek-projek majlis yang baru bagi kemudahan orang ramai seperti medan selera, pasar, dewan dan lain-lain
 • Menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan majlis seperti jalan, perparitan dan lain-lain
 • Menguruskan dan mengawalselia perlaksanaan projek - projek majlis
 • Menyelaraskan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri termasuk melaksanakan kerja menaiktaraf dan penyelenggaran infrastruktur dan kemudahan awam

Bahagian Pentadbiran

 • Mengurus hal-hal pentadbiran serta aktiviti jabatan
   
  • Menyeleraskan fail kerja, surat, aduan, mengemaskini cuti kakitangan, tuntutan elaun lebih masa, minit mesyuarat jabatan, keperluan pejabat dan stor jabatan

Bahagian Cerun

 • Memeriksa dan memantau pembangunan kawasan bukit dan tanah tinggi secara berterusan
 • Menjalankan pemantauan dan penyelenggaraan terhadap cerun – cerun kritikal secara berkala
 • Menjalankan Pengumpulan Maklumat Pengkalan Data Cerun
 • Melakukan Tindakan Penguatkuasaan Terhadap Pihak Yang Gagal Menyelenggaraan Cerun
 • Menjalankan Program Kesedaran Penyelenggaraan Dan Pemantauan Cerun kepada penduduk setempat yang mendiami kawasan tanah tinggi

Bahagian Mekanikal

 • Memastikan kenderaan sentiasa berkeadaan baik dengan melaksanakan penyelenggaran kenderaan dan pemeriksaan kenderaan
 • Mengurus dan menyelia urusan pembaikan kenderaan
 • Menyemak dan mengesahkan semua invois pembaikan kenderaan yang diterima dari bengkel
 • Menguruskan proses pembayaran pembaikan kenderaan majlis

Bahagian R&D

 • Menguruskan projek pembangunan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan
 • Menyemak dan menguruskan kualiti air (pencemaran) di kawasan pembangunan,premis perniagaan dan kediaman
 • Memproses teknikal sokongan permohonan papan iklan