MENU

ISO 9001 : 2015 dibina berlandaskan 7 prinsip pengurusan kualiti iaitu:

 1. Fokus Kepada Pelanggan – memahami dan memenuhi keperluan serta meningkatkan kepuasan pelanggan
 2. Kepimpinan – wujudkan halatuju dan sasaran organisasi serta persekitaran positif untuk mencapai objektif
 3. Penglibatan Manusia – menggunakan keupayaan mereka untuk penambahbaikan dan faedah organisasi
 4. Pendekatan Proses – hasil dapat dicapai dengan lebih berkesan jika aktiviti diurus sebagai proses dan sumber diperuntukkan dengan cekap
 5. Penambahbaikan – meningkatkan prestasi dan keupayaan organisasi serta mestilah dijadikan objektif kekal organisasi
 6. Membuat   Keputusan   Berdasarkan   Fakta   –    keputusan   yang   berkesan   adalah berdasarkan analisis data dan maklumat
 7. Pengurusan Perhubungan – berkongsi kepakaran, sumber, maklumat dan perancangan meningkatkan keupayaan kedua-dua pihak

ISO 9001 : 2015 mendefinasikan secara lebih jelas tentang:

 1. Penambahbaikan berterusan
 2. Penekanan yang lebih terhadap peranan pengurusan atasan
 3. Mengambil kira keperluan peraturan dan perundangan
 4. Pembentukan objektif yang boleh diukur pada peringkat dan fungsi yang relevan
 5. Pemantauan ke atas maklumat kepuasan pengguna sebagai pengukuran prestasi sistem
 6. Penekanan terhadap kewujudan sumber
 7. Penentuan keberkesanan latihan
 8. Skop pengukuran diperluaskan meliputi sistem, proses dan produk
 9. Analisis ke atas data berkaitan prestasi sistem pengurusan kualiti
 10. Kawalan terhadap outsourced proses

Persijilan tertumpu kepada 21 proses utama iaitu :

 1. Pengurusan Aktiviti Komuniti Dan Sosial
 2. Pengurusan Landskap
 3. Pengendalian Aduan Dan Media
 4. Pengendalian Program Majlis
 5. Kawalan Alam Sekitar, Kesihatan Dan Lesen Penjaja
 6. Perkhidmatan Pengurusan Kutipan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam
 7. Perkhidmatan Osc
 8. Pemantauan Projek Infrastruktur
 9. Pengurusan Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah Dan Pelan Infrastruktur
 10. Penyelenggaraan Infrastruktur Kemudahan Awam Dan Cerun
 11. Pengurusan Kelulusan Permit Korekan
 12. Pengurusan Cerun Di Kawasan Majlis
 13. Penguatkuasaan Undang-Undang Dan Peraturan Yang Digunapakai Oleh Majlis
 14. Kawalan Perniagaan
 15. Kawalan Perancangan
 16. Kawalan Bangunan
 17. Penilaian Pegangan Berkadar Dan Pengurusan Harta Majlis
 18. Kawal Selia Pengurusan Bangunan Berstrata
 19. Pengurusan Penerimaan Hasil, Bayaran Dan Penyediaan Bajet
 20. Pengurusan Pendakwaan, Penyediaan Perjanjian, Penyemakan Perjanjian Dan Prosedur Tuntutan Sivil
 21. Aktiviti Sokongan

Dokumen sistem kualiti :

 1. Dasar dan objektif kualiti
 2. Manual kualiti
 3. Prosedur
 4. Arahan kerja
 5. Dokumen sokongan (Dokumen rujukan)