MENU

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Penilaian 

 • Kadaran kawasan baru
 • Tambahan bangunan
 • Remissi
 • Caruman Membantu Kadar (CMK)
 • Carian rasmi harta
 • Penyimpanan maklumat / data cukai pintu
 • Aduan
 • Pertukaran alamat & pindaan maklumat
 • Pertukaran maklumat pindahmilik
 • Penilaian semula
 • Bantahan
 • Pengurusan dewan-dewan JKP

 

Bahagian Pengurusan Harta

 • Permohonan gerai
 • Kemasukan penyewa
 • Penyediaan perjanjian sewa
 • Pemantauan ke atas peniaga
  • Lesen
  • Tunggakan / kutipan
  • Sewa atas sewa
 • Penamatan / pemulangan gerai
 • Permohonan penyewaan dewan, ruang legar dan auditorium
 • Pemulangan wang cagaran
 • Pengurusan penyewaan ruang pejabat  & kafeteria
 • Pengurusan penyewaan rumah Majlis (Kuartes, Concil homes dan Kondominium )
 • Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan & pembaikan harta Majlis secara kontrak dengan melantik Kontraktor bagi melaksanakan kerja-kerja perkhidmatan seperti berikut:
  • Perkhidmatan penyelenggaraan Mekanikal dan Elektrikal
  • Perkhidmatan pembersihan kawasan dan bangunan
  • Perkhidmatan kawalan keselamatan
  • Perkhidmatan kawalan serangga perosak
  • Perkhidmatan penyeleggaraan sistem kumbahan
 • Bagi kerja-kerja pembaikan kecil Jabatan melaksanakan secara ’in house ’
  • Pengurusan permohonan tuntutan insuran tanggungan awam.

 

Bahagian Penswastaan dan R&D

 • Menguruskan permohonan tanah bagi maksud pemberimilikan tanah secara pelupusan tanah, lesen menduduki sementara dan pewartaan.
 • Menguruskan penyewaan tanah bagi milik Majlis.
 • Menguruskan penjualan aset Majlis termasuk bangunan dan tanah.
 • Menawarkan menyewa kuarters Majlis kepada k/tangan  yg  layak menduduki.
 • Mengurus dan menjelaskan bayaran cukai tanah bagi aset-aset Majlis.
 • Memantau semua projek-projek pembangunan secara usahasama di tapak mengikut jadual kemajuan pembangunan yang telah ditetapkan.
 • Menyediakan laporan pulangan kepada Majlis berdasarkan projek-projek penswastaan yang telah dibangukan.
 • Memantau semua dokumen perjanjian usahasama ditandatangani – pengurusan oleh Jabatan Undang-undang.
 • Mengemaskini makllumat-maklumat pemilik harta berdasarkan cadangan kebenaran merancang, carian di Pejabat Tanah dan aduan-aduan daripada pemilik.
 • Mengemaskini pelan RSS, pelan lokasi dan pelan kampung di dlm kawasan MPAJ.
 • Mengumpul maklumat berkaitan dengan lelongan awam, sewa pasaran dari keratan akhbar dan internet.
 • Menyemak, mengemaskini dan menyelidiki ke atas pembangunan harrta-harta baru melalui keputusan Mesyuarat Teknikal & Jawatankuasa pelan dan kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki.
 • Menguruskan maklumat berkaitan senarai nama pembeli ke atas harta-harta baru.

 

Bahagian Pentadbiran

 • Pendaftaran fail
 • Pemantauan kakitangan
 • Tindakan ke atas kakitangan
 • Penyediaan tender / sebutharga
 • Mengemaskini cuti kakitangan
 • Sistem fail pentadbiran
 • Stok jabatan
 • Mengurus dan menyediakan budjet tahunan Jabatan
 • Menyediakan laporan Balance Scorecard dan KPI Jabatan kepada pihak Pengurusan
 • Memastikan perlaksanaan ISO dan 5S dipatuhi